2. - 3. Aritmetické operace v číselných oborech R

Aritmetické operace v číselných oborech R (reálných čísel): 1. Základní početní operace - sčítání, odčítání, násobení a dělení 2. Početní operace s desetinnými čísly 3. Početní operace se zlomky 4. Mocniny a odmocniny
Pořadí matematických operací Součin a podíl má přednost před součtem a rozdílem: 7 + 8 . 9 - 14 : 7 = 7 + 72 - 2 = 72 Závorky mají přednost před operacemi: (7 + 8) . 9 - 14 : 7 = 15 . 9 - 2 = 135 - 2 = 133 Vnitřní závorky mají přednost před vnějšími: [5 + (8 - 6) . 7] + 9 = (5 + 2 . 7) + 9 = (5 + 14) + 9 = 19 + 9 = 28 Zákon komutativní: a + b = b + a 2 + 5 = 5 + 2 a . b = b . a 2 . 5 = 5 . 2 Zákon asociativní: (a + b) + c = a + (b + c) (2 + 5) + 7 = 2 + (5 + 7) (a . b) . c = a . (b . c) (2.5).1=2.(5-1) Zákon distributivní a . (b + c) = a . b + a . c 2 . (5 + 1) = 2 . 5 + 2 . 1
Zaokrouhlování desetinných čísel