1. Seznámení s učivem 1. ročníku, číselné obory

Tematický plán na školní rok: 1. Seznámení s učivem 1. ročníku, číselné obory 2. – 3. Aritmetické operace v číselných oborech R 4. – 5. Operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik) 6. – 7. Intervaly jako číselné množiny 8. Reálná čísla a jejich různé zápisy 9. – 10. Mocniny s celočíselným mocnitelem 11. – 12. Odmocniny 13. – 14. Základy finanční matematiky – využití procentového počtu 15. – 16. Slovní úlohy, test 17. – 18. Výraz a jeho hodnota 19. – 20. Algebraické výrazy a početní operace s nimi – sčítání a násobení 21. – 22. Algebraické výrazy – rozklad výrazu na součin vytknutím 23. Algebraické výrazy – rozklad výrazu na součin pomocí vzorce 24. – 25. Mnohočleny 26. – 27. Lomené výrazy, jejich krácení, rozšiřování, sčítání a odčítání 28. Lomené výrazy, jejich násobení a dělení 29. – 30. Výrazy ve slovních úlohách 31. Závěrečný test 32. Vyhodnocení testu, klasifikace
Číselné obory - viz. odkaz na video