7. Volby v České republice

7. Volby v České republice Volby Rozdělují se na Parlamentní, prezidentské, komunální, všeobecné ZÁKLADNÍ TYPY VOLEBNÍCH SYSTÉMÚ • jednoduchý = nejvíce hlasů • absolutní = absolutní většina, více než 50% hlasů • kombinovaný = 2 kola, nadpoloviční většina • zvolen je pouze jeden kandidát, která získal v daném volebním obvodu nejvíce hlasů • každý obvod má jednoho svého zástupce a počet obvodů je určen mpočtem křesel v parlamentu • systém vele ke snížení počtu politických stran ZNAKY VOLEB • každá strana má svůj znak kterým se prokazuje u voleb, je vetšinou u názvu strany KDO MÚŽE VOLIT? Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Občan České republiky je prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Občan jiného státu je prokáže průkazem o povolení k pobytu. Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv .Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise