2.-3. Základní pojmy a druhy soustav

2.-3. Základní pojmy a druhy soustav Parní otopné soustavy zabezpečují vytápění pomocí teplonosné látky - páry. Výhody oproti teplovodním soustavám jsou: - rychlejší zátop - otopná soustava nezamrzne - nižší pořizovací náklady (dále vysvětlení) - doprava páry vlastní energií (tedy bez čerpadla) - využití kondenzačního tepla - soustava nepotřebuje el. energii (dále vysvětlení) - má malou hmotnost a malý hydrostatický tlak Nevýhody: - nesnadná regulace - vyšší teplota na OT a spékání prachu, nebezpečí popálení, větší nebezpečí koroze, větší roztažnost potrubí.... - hluk při zatápění - u dlouhých rozvodů nutnost řešit dopravu kondenzátu Rozsáhlejší parní soustavy zahrnují 3. základní skupiny částí a jejich zařízení. 1. Výroba páry - patří sem např. skladování a úprava napájecí vody, regulace kotle, dodávka napájecí vody 2. rozvod a užití páry - regulace tlaku, teploty, odvaděče kondenzátu a další 3. Speciální užití páry - např. čistá pára pro potravinářství, parní zvlhčování Soustavy dělíme podle tlaku páry: - Nízkotlaké - přetlak do 70 kPa - pro méně rozlehlé objekty - Středotlaké - přetlak nad 70 kPa - v průmyslu a pro dálkové rozvody - Podtlakové - tlak páry nižší než atmosférický - výškové budovy V případě tlaku nad 1,6 MPa tedy vysokého je využití pro technologické účely (ne pro vytápění) Středotlaké soustavy s konvekčními tělesy - vhodné pro průmysl teplota do cca 133°C a přetlak max. 0,3MPa (3 bary) Soustava zahrnuje - tlakoměr, uzavírací armatury, otopná tělesa, odvaděče kondenzátu, nástěnnou teplovzdušnou soustavu, sběrnou nádrž na kondenzát, měření kondenzátu, kondenzační nádrž, čerpadlo a zpětný ventil. Další variantou je vytápění parou a ohřev TUV po redukci tlaku. Jako otopná tělesa se využívají hady a registry z hladkých nebo žebrovaných ocelových trub, nebo litinová otopná tělesa. Vytápění průmyslových hal je možné zajistit středotlakou otopnou soustavou se zavěšenými sálavými panely (8 - 12m) Nízkotlaké otopné soustavy jsou méně rozsáhlé Druhy soustav - základní kritéria: 1 Poloha rozvodného (parního potrubí) 2. Poloha vratného (kondenzátního potrubí) 3. Počet potrubí vytápěcí soustavy Soustava se spodním rozvodem a suchým kondenzátním potrubím patří z nízkotlakých parních soustav k nejpoužívanějším. Rozvodné potrubí páry je vedeno v nejnižším podlaží pod stropem se spádem asi 0,5% ve směru toku páry. Základní části soustavy jsou: parní kotel, rozvodné (parní) potrubí, zpětné (kondenzátní) potrubí pojistné zařízení, otopná tělesa, odvzdušnění.