9.hodina - přivlastňovací zájmena

Přivlastňovací zájmena Jednotné číslo 1. my – můj 2. your – tvůj 3. his – jeho her – její its - jeho Množné číslo 1. our – náš 2. your – váš 3. their – jejich Přivlastňovací zájmena stojí před podstatnými jmény. Příklady přivlastňovacích zájmen v jednotlivých osobách My sister is a secretary. – Moje sestra je sekretářka. Your brother is a student. – Tvůj bratr je student. His name is Peter. - Jeho jméno je Petr. Her school is in Prague. – Její škola je v Praze. Its window is small. – Jeho okno je malé. Our friend is English. – Náš přítel je Angličan. Your dog is old. – Váš pes je starý. Their names are Patrick and Peter. – Jejich jména jsou Patrik a Petr.