4. Bible - biblické příběhy

Bible • Biblia – řecký výraz pro knihy, svazky, soubor spisů • Bible je nejrozšířenější knihou na světě. • Pro věřící je Bible souborem svatých knih a zdrojem víry. • Pro nevěřící je Bible souborem historických a literárních textů. Části Bible 1.Starý zákon – HEBREJSKÁ BIBLE Text psali izraelští kněží v průběhu asi 1000 let (od 15.st.před n.l. do 5. st. před n.l.) 2. Nový zákon –KŘESŤANSKÁ BIBLE Text byl napsán v řečtině v době 1. a 2.stol. n. l. Základem jsou čtyři evangelia, ve kterých apoštolové Matouš, Marek, Lukáš a Jan podávají zprávu o božím příchodu v podobě Ježíše Krista . Knihy Starého zákona (SZ) • SZ se skládá z 39 žánrově různorodých knih. • Základem SZ je Pět knih Mojžíšových PENTATEUCH 1. Genesis (počátek, vznik) 2. Exodus (odchod z otroctví) 3. Leviticus (předpisy pro kněze) 4. Numeri 5. Deuteronominum (Mojžíšovy proslovy) Další: knihy historické, básnické, mudroslovné… Překlady bible • EKUMENICKÝ PŘEKLAD BIBLE (poslední 1979) znamená všeobecný, světový, použitelný pro všechny křesťanské církve. • Bible byla přeložena do 1800 jazyků a dialektů. • Na našem území byla část Bible přeložena koncem 9. století Cyrilem a Metodějem. Bohužel se text nedochoval. • Nejstarší překlad celého textu do češtiny pochází z 60.let 14.století. • Velký význam má šestidílná Bible kralická (1579). Ukázky 1. Země pak byla nesličná a pustá, a tma byla nad propastí, a Duch Boží vznášel se nad vodami. I řekl Bůh: Budiž světlo! I bylo světlo. A viděl Bůh světlo dnem, a tmu nazval nocí. I byl večer a bylo jitro, den první. Zamyslete se nad jazykovou stránkou textu, nad stylem vyprávění. Proč je text vystavěn krátkými větami? 2. Genesis I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi. V ukázce je často užito spojek. Jak na vás takový text působí? Zamyslete se nad tím, co dal Bůh člověku do vínku. 3. Desatero božích přikázání 1. Nebudeš mít jiného boha. 2.Nezobrazíš si boha a nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. 3. Nezneužiješ jméno Hospodina. 4. Pamatuj na den odpočinku. 5.Cti otce svého a matku svou. 6. Nezabiješ. 7.Nesesmilníš. 8. Nepokradeš. 9.Nevydáš křivé svědectví. 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního, po ženě svého bližního. Nový zákon • psán řecky • 2. část Bible • nik od 2. stol. • nejstarší památka křesťanské literatury • hlavní postavou Ježíš Kristus Nový zákon – obsah Evangelia Matoušovo, Markovo, Lukášovo, Janovo • vyprávějí o Ježíši Kristovi • život • umučení • zmrtvýchvstání • zdůrazňuje spasitelovu božskou podstatu • Kristus symbolickým ztělesnění názorů, na nichž je založena křesťanská církev Skutky apoštolů • sepsal sv. Lukáš • šíření křesťanské víry Kristovými učedníky Epištoly • listy, dopisy -určené křesťanům • výklad Ježíšova učení Apokalypsa • Zjevení sv. Jana • konec světa • hrůzy a utrpení, které nastanou před konečným střetem dobra a zla