45. - 46. Vyjadřování přání, nabídek, žádostí

45.-46. Vyjadřování přání, nabídek, žádostí 1) Vyjadřování přání Přání se vyjadřuje pomocí pomocného slovesa would ve spojení se slovesem like (chtít). Např: I would like a cup of tea. - Dal bych si (Chtěl bych) čaj. What would you like? - Co byste si přál? Co byste chtěl? Toto spojení would like se často pojí se slovesem v infinitivu. Např, I would like to see you. - Chtěl bych tě vidět. Would you like to come to our party? - Chtěl bys přijít na náš večírek? 2) Vyjadřování nabídky, návrhu Nabídka, návrh se vyjadřuje pomocí modálního slovesa shall a to především v otázce. Např. Shall I go with you? - Mám jít s tebou? Shall I give him some money? - Mám mu dát nějaké peníze? 3) Vyjadřování žádosti a) Žádost, aby někdo něco udělal Vyjadřuje se pomocí modálního slovesa can, could. Např. Can you speak more slowly? - Můžete mluvit pomaleji? Could you help me, please? - Mohl byste mi, prosím, pomoci? b) Žádost o svolení něco udělat Vyjadřuje se pomocí can, could nebo may Např. Can (could, may) I bring some friends? - Můžu (mohl bych) přivést nějaké kamarády? Can (could, may) we use your telephone? - Můžeme (mohli bychom, smíme) použít váš telefon? Cvičení: Sestavte do otázek a přeložte. 1) you, would like, some coffee 2) to come, she, like, would 3) wey, go, where, shall 4) I, you, read, for, it, shall 5) you, me, could, some money, lend 6) him, now, see, I, may