46. Vodiče, napětí, proud

46. Vodiče, napětí, proud Vodič elektrického proudu - látky, které dobře vedou elektrický proud, obsahují volné elektrony - kovy, tuha, voda izolant – neobsahují volné elektrony – plasty, sklo, papír, suché dřevo, guma Elektrické napětí - je příčinou elektrického proudu, vztahuje se ke dvěma bodům vodiče - jednotka volt V - napětí měříme voltmetrem - elektrický proud musíme vyrábět – elektrárny - elektřinu odebíráme ze zásuvek – 230 V – pro člověka nebezpečné - zdrojem elektrického napětí jsou elektrárny, galvanické články, akumulátory - spojené galvanické články = baterie Elektrický proud - pohyb velkého počtu elektricky nabitých částic - je tvořen volnými elektrony - jednotka ampér A - proud měříme ampérmetrem - pohybuje se rychlostí světla - 300 000 km za 1 sekundu - proud vyrobený je v zásuvce ihned