5. Směsi a roztoky

Směsi a roztoky SMĚSI - jsou látky, které obsahují dvě nebo více složek - složky lze oddělit 1)Stejnorodé (homogenní) směsi – nazývají se roztoky – nejčastěji kapalné – částice nelze rozlišit – vzduch, cukr v čaji - největší význam kapalné roztoky Roztok = rozpuštěná látka + rozpouštědlo Nasycený roztok - při dané teplotě a tlaku již více látky nerozpustí 2)Koloidní směsi – částečky nelze vidět, jsou ale větší než u roztoků – mléko, majonéza, marmeláda, syrový vaječný bílek 3)Různorodé (heterogenní) směsi – složky lze rozlišit pouhým okem, lupou - suspenze – směs pevné látky v kapalině – bramboračka, písek ve vodě - emulze – směs nerozpuštěné kapaliny v kapalině – olej, ropa ve vodě, šampóny, krémy - aerosol – směs kapalné nebo pevné látky v plynné – dým, smog, mlha - pěna – plynná látka (oxid uhličitý) rozpuštěná v kapalině - pivní pěna, šlehačka, hasicí přístroj Metody oddělování složek směsí: Při oddělování složek směsí využíváme jejich rozdílných vlastností. - usazování – látka pevná rozptýlená v kapalině, př. turecká káva - filtrace – k oddělování složek suspenze - látka pevná v kapalině, síta, sítka, filtry, př.: oddělení lístků čaje přes sítko - destilace – dělení směsi různých kapalin s odlišnými teplotami varu, nejdříve destiluje složka s nižší teplotou varu Destilace využití v praxi: - k výrobě destilované vody - k výrobě alkoholických nápojů (destilátů) - k odsolování mořské vody, při výrobě pitné vody - krystalizace – k oddělení pevné složky z roztoku – vznik krystalů - k výrobě cukru - k získávání soli - sublimace – oddělení pevné látky, která se při zahřívání mění v plyn - vyluhování – oddělování pevných složek směsí na základě jejich rozdílné rozpustnosti v určitém rozpouštědle Využití vyluhování: - vyluhování léčivých čajových nápojů - při výrobě rostlinných olejů