30 Odpovědnost jedince za ochr.přírody

Vliv člověka na životní prostředí Úvod do problematiky ŽP Vymezení pojmů Vliv člověka na přírodu a krajinu ¢ Díky chemizaci a úpravě krajiny v zemědělství docházelo k porušení rovnováhy v krajině významných drobných přirozených nebo polopřirozených ekosystémů nebo úbytku domácích druhů živočichů, především ptactva a drobných obratlovců – plazů, hlodavců,obojživelníků- a i hmyzu. ¢ V současnosti toto není, ale ochrana přírody a krajiny bojuje s opačným problémem – velké plochy polí, luk a pastvin zůstávají ladem a zarůstají plevelem a rumištní vegetací. Opatřením se stává chov dobytka – ovce,kozy.