28 Nástroje společnosti na ochr. přírody

Obecná ochrana přírody a krajiny Obecná ochrana přírody a krajiny představuje ochranu krajiny, rozmanitosti druhů, přírodních hodnot a estetických kvalit přírody, ale také ochranu a šetrné využívání přírodních zdrojů. Týká se nejširších zájmů, největší plochy území státu a největšího okruhu subjektů. Je zajišťována prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, který rozlišuje obecnou ochranu přírody a krajiny ve třech úrovních – obecná ochrana územní, obecná ochrana druhová a obecná ochrana neživé části přírody a krajiny. Obecná ochrana územní, tzn. ochrana krajiny poskytuje zákonnou ochranu celému území České republiky. Využívá k tomu několika nástrojů – územní systémy ekologické stability, významné krajinné prvky, krajinný ráz a přírodní park a přechodně chráněné plochy. Obecná ochrana druhová chrání všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním a dalšími činnostmi, které by mohly vést k ohrožení těchto druhů na bytí. Dalšími, neméně důležitými nástroji obecné ochrany druhové je ochrana volně žijících ptáků a ochrana dřevin rostoucích mimo les. Obecná ochrana neživé části přírody a krajiny poskytuje ochranu jeskyním , přírodním jevům na povrchu, které s jeskyněmi souvisejí (např. krasové závrty, škrapy, ponory, vývěry krasových vod) a paleontologickým nálezům. Dokumenty • Biologické hodnocení Každý, kdo zamýšlí provést závažný zásah, který by se mohl dotknout zájmů ochrany rostlin a živočichů, je povinen na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody zajistit na svůj náklad provedení přírodovědného průzkumu a hodnocení vlivu zásahu na rostliny a živočichy. • Seznam autorizovaných osob pro účely provádění biologického hodnocení Seznam autorizovaných osob podle zákona o ochraně přírody a krajiny pro účely provádění biologického hodnocení.