14 Základní ekologické pojmy

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ e k o l o g i e - studuje vzájemné vztahy mezi organismy a prostředím Žádný organismus, ať rostlinný nebo živočišný, nežije v přírodě sám, nezávisle na svém okolí. Základní ekologické pojmy EKOLOGIE - zabývá se vzájemnými vztahy mezi organismy EKOLOGIE KRAJINY - vztahy mezi živými organismy a jejich prostředím EKOLOGIE ČLOVĚKA - studuje současný stav a vývoj vzájemných vztahů člověka a prostředí FYTOCENÓZA - vztahy mezi rostlinami ZOOCENÓZA - vztahy mezi živočichy EKOSYSTÉM - soustava živých a neživých složek životního prostředí BIOSFÉRA - je vše živé na Zemi - souhrn všech ekosystémů BIOTOP - je prostředí charakteristické pro určitý druh - životní prostor každého jedince