21. Životní prostředí a péče o ně

Životní prostředí a péče o ně - lidé jsou na přírodě závislí - s rozvojem vědy a techniky - život pohodlnější - dochází k poškozování přírody Životní prostředí – prostor, ve kterém žijeme sociální prostředí – rodina, školní třída, společnost přírodní prostředí – ovzduší, voda, půda, les, pole Péče o ovzduší - zmenšují se zelené plochy - zvyšuje se automobilová doprava emise – nečistoty (prach, popílek), výfukové plyny, oxid siřičitý, oxid uhelnatý „EMISNÍ LIMITY“ imise – emisní látky + životní prostředí - kyselé deště – způsobují odumírání lesů, znehodnocování půd, vodních zdrojů, nepříznivě působí na lidské zdraví smog – znečištění atmosféry, škodlivé látky v ovzduší Škody způsobené emisemi: 1. menší přírůstky stromů 2. menší výnosy plodin 3. menší přírůstky zvířat, dojivost 4. zvýšená koroze oceli, menší životnost staveb, vyšší náklady na údržbu staveb, konstrukcí, el. sítí Ozonová vrstva – asi 30 km nad Zemí, je to filtr, který zachycuje kosmické záření – rakovina kůže Ozonové díry – ozonová vrstva porušena vlivem freonů – chráníme se brýlemi s UV filtrem a neopalujeme se Obnovitelné zdroje energie – využití přírodních zdrojů, neznečišťují životní prostředí - sluneční energie - vodní elektrárny, větrné elektrárny - biomasy – využití rostlin pro získání energie – bionafta z řepky, brikety z usušených částí kukuřice Skleníkový efekt – naše planeta se stále otepluje, více CO2 v ovzduší – spalování nafty, benzinu, uhlí Oxid uhličitý = skleníkový plyn, chová se jako sklo ve skleníku – propouští sluneční záření, ale nepustí ho zpět do vesmíru - dochází k tání ledovců na horách i pólech, zvyšuje se hladina moří, zatopí se přímořské oblasti, zmenší se rozloha země Řešení problému - továrny – čistící zařízení - auta – katalyzátory - ekologické způsoby topení – zemní plyn, nepálit odpady - jezdit víc na kole, chodit pěšky, vysazovat zeleň Péče o vodu - do vodních toků, moří i oceánů jsou vypouštěny škodlivé látky – umělá hnojiva, chemické látky – znečištění spodních vod Ochrana vod – čističky odpadních vod - vysazování vhodných druhů živočichů do potoků, jezer Každý z nás se může podílet na ochraně čistoty vod – šetřit pitnou vodou, žádné mytí aut u řeky, ekologické mycí a prací prostředky Péče o půdu Půda je poškozována – eroze - sesuvy, záplavy Ochrana půdy – nepoužívat chemické přípravky - třídit odpad (černá skládka) Ekologické zemědělství – způsob hospodaření, kdy nedochází k poškození půdy, žádné chemikálie