15 Vztah organismů a prostředí

Vztah organismů a prostředí Každému organismu se nejlépe daří při souhrnu určitých faktorů prostředí - optimální podmínky existence daného druhu. Ovšem organismus může žít i za podmínek, které již nejsou optimální, ale vyhovují potřebám a to díky adaptaci. Podmínky minimální a maximální - určují hranice, ty se u různých organismů liší. Rozmezí podmínek prostředí, jimž se organismus může přizpůsobit, udává ekologickou valenci organismu. Faktory organismu škodlivé vyvolávají stres organismu a organismus je vůči některým tolerantní - tolerantní organismus. Pro organismus musí všechny podmínky být v rozmezí ekologické valence. Nevyhovující podmínky je pak limitujícím činitelem pro rozvoj života. Podmínky působící na organismus: 1. abiotické - vlivy neživé části prostředí na organismus 2. biotické - vlivy ostatních živých organismů na život jedince, mezi nimi zaujímá specifické místo člověk, který ovlivňuje již celý povrch Země. Podmínky prostředí musí zajistit: • materiál a energii pro metabolismus • odstranění nepotřebných produktů • zprostředkování rozmnožování s rozšiřováním potomstva • zabránění nepříznivých vlivů na organismus Podle podmínek prostředí rozlišujeme v biosféře: oblast mořskou, sladkovodní a suchozemskou (velmi rozdílné podmínky). Ovšem odlišné podmínky se vyskytují i na velmi malém území a bývají i v bezprostřední blízkosti - nazývají se mikroklimatické podmínky. Organismy, podle kterých můžeme posuzovat naopak vlastní prostředí nazýváme bioindikátory. Oblasti, v nichž se druh vyskytuje, představují areál výskytu daného druhu. Ten není určován pouze současnými podmínkami, ale je i výsledkem vývoje organismu. Na místech se zachovanými původními podmínkami prostředí se vyskytují některé původní organismy - relikty. Největší areál výskytu mají tzv. kosmopolitní organismy, které se rozšířily prakticky po celém světě spolu s člověkem (moucha domácí - adaptace). Každý organismus ovlivňuje zpětně své okolí a tím i podmínky pro svou vlastní existenci. Nejvýrazněji působí na své prostředí člověk, ale i on je vyvolanými změnami zpětně ovlivněn.