10 Biotické podmínky života

Biotické podmínky života Tvoří je vzájemné vztahy mezi organismy (rostlinami a živočichy) Populace - soubor jedinců jednoho druhu, žijících na stejném místě ve stejném čase Úkol: Uveď příklady druhů organismů z naší přírody, jejichž populace bývají velmi početné, a naopak málo početné. Vztahy mezi populacemi: Vnitrodruhové: • Spolupráce • Kanibalismus Mezidruhové: • Záporné: 1. Predace - lovec - kořist 2. Konkurence 3. Parazitismus PARAZITISMUS: cizopasník (parazit) žije na úkor hostitele (poškozuje ho) • Kladné: 1. Symbióza SYMBIÓZA: výhodné soužití dvou organismů (pomáhají si) Velikost populace ovlivňuje: • Množství potravy • Porodnost - natalita • Úmrtnost - mortalita • Pohyb jedinců - migrace