9 Abiotické složky prostředí

Abiotické složky prostředí Abiotické faktory: > světlo > vzduch > teplota > voda > půda Slunce • základní zdroj energie a tepla pro život na Zemi • zdroj energie pro fotosyntézu • vitamín D – pro zdravý vývoj kostí Atmosféra • plynný obal Země • tvoří ji troposféra, stratosféra, ozonosféra, mezosféra, termosféra a exosféra • ozonosféra – zachycuje UV a kosmické záření 1. Teplota • proměnlivá a to si vynutilo velkou přizpůsobivost organismů 2. Složení ovzduší: Oxid uhličitý (0,03%) ve vzduchu, význam pro fotosyntézu, skleníkový efekt Kyslík - 21 %, nezbytný pro život, obsažen ve vodě i vzduchu, produkován rostlinami při fotosyntéze Dusík - 78% objemu Vzácné plyny Hydrosféra - veškerý prostor, který na Zemi zaujímá voda Rozdělení vody: Slaná voda – tvoří většinu povrchu Země Sladká voda - tvoří jen nepatrnou část hydrosféry - 3 % - z toho 69 % této vody je v ledovcích, které jsou v polárních oblastech. Podzemní voda - 30 % Koloběh vody - je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi Litosféra a pedosféra • základními zdroji minerálních látek pro živočichy a rostliny • litosféru tvoří horniny a nerosty – litosférické desky • pedosféra – půdní obal Země •