4.Ústava a politický systém ČR

4. Ústava a politický systém v ČR Ústava obsahuje Preambuli , 113 Článků , to vše rozděleno do 8 hlav. Preambule je vstupní prohlášení, které deklaruje státní uspořádání ČR. Hlava první : charakteristika státu, rozdělení moci, , územní samospráva, , vztah k mezinárodním smlouvám o lidský právech, vymezení území ČR, státní občanství, státní symboly. Hlava druhá : moc zákonodárná, zakotvuje parlament (PS 200 Senát 81) Hlava třetí : moc výkonná upravuje moc prezidenta republiky a vlády ČR Hlava čtvrtá : moc soudní upravuje činnost soudců a soudů zejm. soudu ústavního (ochrana ústavnosti) Hlava pátá : nejvyšší kontrolní úřad, kontrola hospodaření se státním majetkem Hlava šestá : česká národní banka ústřední banka státu, péče o stabilitu měny Hlava sedmá : územní samospráva ČR je členěna na obce, které jsou samostatnými správními celky, vyššími územními samosprávnými celky jsou země nebo kraje Hlava osmá : přechodná a závěrečná ustanovení obsahuje kdy nabývá ústava účinnosti