17 Potravní řetězce

Ekosystém - zahrnuje živou a neživou složku přírody - dochází v něm k toku látek a energie - základní funkční jednotka přírody Typy ekosystémů a) přírodní – přirozeně přírodní systém s minimálními zásahy člověka b) umělé - vznik zásahem člověka, nestabilní, snadno narušitelné - dnes převažující typ - pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária... složky ekosystému - každý ekosystém se skládá ze čtyř složek: - biotopu, producentů, konzumentů a rozkladači (reducenti). Biotop - místo ( prostor ), které poskytuje organismům podmínky pro život (rybník, les, louka) - charakterizován určitými abiotickými faktory (poloha, klima, půda, voda, ...) Producenti – zelené rostliny, které poutají sluneční záření a produkují organické látky Konzumenti - živočichové, kteří se živí rostlinami, nebo jinými živočichy - energeticky bohaté látky získávají konzumací těl producentů. Rozkladači – rozkládají a spotřebovávají zbytky a odpady z těl rostlin a živočichů Potravní řetězce - na základě potravních vztahů jsou organismy spojeny do potravních řetězců - potravní řetězec = řada organismů přímo na sobě závislých výživou 1. pastevně kořistnický – nejvýznamnější, začínají od zelených rostlin - býložravec (konzument I. řádu) => masožravec (II.řádu) => dravec (III.řádu) - s řetězcem ubývá počtu, přibývá velikosti organismů Příklad - jetel luční – hraboš polní – lasice kolčava – výr velký - sinice – perloočky (zooplankton) – plotice obecná – štika obecná – člověk. 2. dekompoziční – rozkladné řetězce, rozklad odpadů z organismů na humus a minerální látky Potravní řetězce jsou dvojího typu: 1. Pastevně kořistnické řetězce (začínají od rostlin) 2. Rozkladné řetězce (začínají rozkladem mrtvých těl rostlin a živočichů) Vztahy mezi organismy - potravní vztahy mezi organismy jsou příkladem jejich vzájemné závislosti PRODUCENTI: vytvářejí fotosyntézou organické látky z anorganických (rostliny, sinice) KONZUMENTI: konzumují organické látky (živočichové) REDUCENTI-ROZKLADAČI: rozkládají těla uhynulých producentů a konzumentů. Vrací látky do oběhu. (houby, bakterie) - potravní řetězec POTRAVNÍ PYRAMIDA