18 Ekosystém

EKOSYSTÉM „Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“ POLE, LOUKY, PASTVINY, RYBNÍKY, ŘEKY Les - struktura: • původně na většině území střední Evropy • v nižších polohách lesy listnaté • ve vyšších polohách lesy smíšené až jehličnaté • dnes u nás lesy zaujímají 33,3 % rozlohy území • primárními konzumenty hlodavci (norník rudý, myšice), lesní sudokopytníci • velmi důležitou úroveň tvoří sekundární konzumenti – pavouci, lumci, blanokřídlí, střevlíkovití • hmyzožraví ptáci – šplhavci, sýkorovití, drozdovití, pěnicovití • savci (hmyzožravci, letouni), dravci, sovy • na všechny úrovně napojeni četní parazité – prvoci, ploštěnci, hlístice, roztoči, vši, blechy • bohatá je fauna • horní hranice lesa (v ČR) = 1 350 m n. m. • pak – pásmo kleče, alpínské bezlesí (na