1 Plán učiva

PLÁN UČIVA Č. hod. Přírodověda 3. roč. (32 hod.) Biologické a ekologické vzdělávání 12 1. Seznámení s učivem 1 2. Vznik a vývoj života na Zemi, geologické éry 1 3. Vlastnosti živých soustav 1 4. Buňka bakteriální, rostlinná a živočišná 1 5. Rozmanitost organismů 1 6. Dědičnost a proměnlivost organismů 1 7. Vztahy mezi organismy a prostředím 1 8. Abiotické podmínky 1 9. Biotické podmínky 1 10. Potravní vztahy v přírodě 1 11. Podstata oběhu látek v přírodě z hlediska látkového 1 12. Podstata oběhu látek v přírodě z hlediska energetického 1 Ekologie 10 13. Základní ekologické pojmy 1 14. Organismus a prostředí 1 15. Podmínky života – sluneční záření 1 16. Podmínky života – ovzduší 1 17. Podmínky života – voda 1 18. Podmínky života – půda 1 19. Potravní řetězce 1 20. Stavba a funkce ekosystému 1 21. Oběh látek v přírodě 1 22. Typy krajiny 1 Člověk a životní prostředí 10 23. Člověk a jeho vztah k přírodě 1 24. Vztahy mezi člověkem a životním prostředím 1 25. Dopady činnosti člověka na životní prostředí 1 26. Přírodní zdroje energie a surovin 1 27. Globální problémy životního prostředí 1 28. Ochrana přírody a krajiny 1 29. Chráněná území 1 30. Nástroje společnosti na ochranu životního prostředí 1 31. Volná ekolog.témata film.ukázky 1 32. Volná ekolog.témata film.ukázky 1