31.-32. Zájmeno man, jemand, niemand

60.-61. Neurčitá zájmena man, jemand, niemand, etwas, nichts man =neurčití lidé - lze přeložit jako člověk – když je podmětem neurčitá osoba - používá se v situacích, která jsou obecná pro všechny - sloveso se zájmenem man se časuje ve 3. os.č.j. Příklad: Man lebt nur einmal. Žijeme jen jednou. Hier kann man gut essen. Zde se dá dobře najíst. Darf man hier rauchen? Může se tu kouřit? In Deutschland trinkt man viel Bier. V Německu se pije hodně pivo. jemand = někdo niemand = nikdo – pokud ve větě použiji niemand, další negaci nepoužíváme – v německé větě je vždy pouze jeden zápor !!! Příklad: Ist hier jemand? Je tu někdo? Heute kommt jemand. Dnes někdo přijde. Ich sehe niemand. Nikoho nevidím. Am Montag kommt niemand. V pondělí nikdo nepřijde. etwas = něco nichts = nic alles = všechno Příklad: Ich möchte etwas zum Trinken. Chtěl/a bych něco k pití. Das ist etwas andere. To je něco jiného. Ich kaufe nichts. Nic nekoupím. Wir essen nichts. Nic nejíme Ich weiss nichts. Nevím nic. Ich weiss alles. Vím všechno.