29.-30. Odborné téma

Odborné téma Im Restaurant Fráze: Was wünschen Sie bitte? Co si přejete prosím? Sprechen Sie Deutsch? Mluvíte německy? Ich spreche nur wenig Deutsch. Mluvím pouze málo německy. Sie sprechen zu schnell. Mluvíte moc rychle. Verstehen Sie mich? Rozumíte mi? Ja, ich verstehe alles. Ano, rozumím všemu. Ist der Tisch frei, bitte? Je ten stůl volný, prosím? Wünschen Sie einen Tisch für zwei (drei, vier) Personen? Přejete si stůl pro 2 (3,4) osoby? Der Tisch am Fenster ist besetzt. Stůl u okna je obsazený. Dort ist ein freier Tisch. Tam je jeden stůl volný. Herr Ober, bitte, die Speisekarte. Pane vrchní, prosím, jídelní lístek. Wir möchten Mittagessen. Chtěli bychom obědvat. Wünschen Sie ein Menü? Přejete si menu? Was wünschen Sie zum Trinken? Co si přejete k pití? Was wünschen Sie zum Abendessen? Co si přejete k večeři? Haben Sie bestellt? Máte objednáno? Wünschen Sie einen Aperitif? Přejete si aperitiv? Ich wünsche Ihnen guten Appetit. Přeji Vám dobrou chuť. Her Ober, wir möchten zahlen. Pane vrchní, zaplatíme. Hier ist Ihre Rechnung, bitte. Zde je Váš účet, prosím. Habe ich alles zusammen rechnen? Můžu vše spočítat dohromady? Wir bezahlen jeder für sich. Zaplatíme každý zvlášť. Danke vielmals. Vielen Dank. Děkuji moc. Moc díky. Bitte. Nichts zu danken. Prosím. Není zač.