39. Rozkazovací způsob

- u 2. osoby čísla jednotného i 2. osoby čísla množného - zde odpadají zájmena du a ihr - u 1. a 3. osoby čísla množného (wir a Sie = vykání ) - u 2. osoby čísla jednotného u některých sloves přidáváme koncovku -e osoba číslo jednotné číslo množné 1. -- Machen wir! Dělejme! 2. Mach! dělej! Macht! Dělejte! 3. -- Machen Sie! Dělejte! U slabých, pravidelných sloves: lernen - učit se --> Lerne! Uč se! malen - malovat --> Male! Maluj! rechnen - počítat --> Rechne! Počítej ! reparieren - opravit --> Repariere! Oprav! studieren - studovat --> Studiere! Studuj! kommen - přicházet --> Komm! Pojď! Přijď! U silných, nepravidelných sloves: nehmen - brát Du nimmst. --> Nimm! Vezmi! sprechen - mluvit Du sprichst. --> Sprich! Mluv! lesen - číst Du liest. --> Lies! Čti! schlafen - spát Du schläfst --> Schlaf! - Spi ! - přehláska kmenové samohlásky odpadá!
DOMÁCÍ ÚKOL DO 5.3.2021 Přeložte věty do českého jazyka a na věty odpovězte záporně i kladně v německém jazyku? 1. Lernst du Deutsch? 2. Spielt Nikol Basketball? 3. Kochen Sie heute? 4. Geht ihr am Mittwoch ins Kino? 5. Hast du Bruder?