Hygiena a bezpečnost provozu

1. seznámit pracovníky s hygienickými požadavky na převzetí, skladování, přípravu a oběh poživatin, pokrmů a nápojů a kontrolovat jejich dodržování 2. poskytovat pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky zabezpečujíce hygienicky nezávadnou výrobu a podávání pokrmů a nápojů 3. zabezpečit a kontrolovat, aby práce konaly pouze osoby, které splňují požadavky podle zvláštních předpisů a vést soupis těchto osob 4. kontrolovat dodávky a přejímky poživatin 5. kontrolovat přípravu pokrmů a nápojů tak, aby k jejich výrobě a podávání byly používány jen poživatiny zdravotně nezávadné, plnohodnotné a odpovídající normám 6. udržovat všechna provozní a pomocná zařízeni společného stravování, včetně zdrojů pitné vody a inventáře, v takovém stavu, aby byl zabezpečen hygienický provoz zařízení a nedošlo k ohrožení, zdraví spotřebitelů nebo znehodnocena poživatin 7. zabezpečit provádění laboratorní kontroly zdravotní nezávadnosti plané vody, a to nejméně jednou za 6 měsíců 8. udržovat společenské místnosti a další prostory zařízeni společného stravováni v takovém stavu, aby byly vhodným prostředím pro podává.ní pokrmů a nápojů a pro pobyt strávníků 9. spolupracovat při výchově strávníků k uplatňování zásad správné výživy 10. nepřipustit, aby zařízení společného stravování bylo použito k takovým účelům, které by ohrozily jeho způsobilost k hygienické přípravě a polévání pokrmů a nápojů 11. vypracovat sanitační řád.upravující průběžný denní úklid, úklid po skončení pracovní směny, týdenní úklid, zařazeni sanitačních dnů nejméně jednou za 3 měsíce nebo jiné formy provádění účinné sanitace, provádění ochranné dezinsekce a deratizace, a to podle potřeby. O hygienickém stavu zařízení společného stravování, prováděné sanitaci a ochranné dezinsekcí a deratizaci se vede evidence. 12. zajistit, aby ochrannou dezinsekci a deratizaci prováděly pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé podle zvláštních předpisů 13. zajistit provádění drobných stavebních, technických úprav a nátěrů podle, potřeby, malování ve výrobních a skladovacích prostorech se provádí nejméně jedenkrát ročně 14. zabezpečit, aby úklid a myti použitého stolního nádobí prováděly osoby, které nepřicházejí do přímého styku s poživatinami a nápoji. Výjimečně mohou tyto činnosti provádět i osoby přicházející do přímého styku s poživatinami a nápoji, a to za předpokladu časového oddělení od vykonávání vlastní práce; po skončeni úklidu nebo mytí použitého stolního nádobí musejí tyto osoby provést důkladnou osobní očistou a vyměnit pracovní oděv, 15. zabezpečit označení a oddělené uloženi pomůcek a prostředků, které se používají na hrubý úklid, od pomůcek na čištění pracovních ploch a zařízení, přicházejících do přímého styku s poživatinami, pokrmy a nápoji, 16. zabezpečit, aby v zařízeních společného stravování, které nejsou napojena na kanalizaci, byla žumpa pravidelně vyvážena, a to nejpozději po jejím naplnění do dvou třetin obsahu, udržovat ve vyhovujícím stavu veškeré zařízení na jímání a odvádění odpadních vod, včetně lapačů tuků, udržovat v čistotě a provozu schopném stavu záchody pro strávníky a pracovníky 17. udržovat čistotu a pořádek i v okolí provozovny 18. znát a dodržovat hygienické požadavky na výrobu a podáváni pokrmů a nápojů 19. vstupovat na pracoviště pouze v čistém pracovním oděvu 20. před vstupem na pracoviště si důkladné umýt ruce, s použitím mýdla a dbát na další zásady osobní čistoty, čistoty pracovního prostředí a inventáře. V pracovních oděvech se nesmí opouštět pracoviště! 21. při přípravě pokrmů a nápojů si úplně zakrýt vlasy vhodnou a účelnou pokrývkou; při polévání pokrmů a nápojů si vhodně a účelně upravit vlasy. Při přípravě stravy pro kojence a v dalších případech, pokud to určí orgán hygienické služby, používat ve výrobní části zařízeni roušky na obličej 22. po skončení práce uložit pracovní oděv na vyhrazeném místě, a to vždy odděleně od občanského oděvu 23. v průběhu vlastní práce na pracovišti neprovádět toaletní úpravy zevnějšku (česání, barveni rtů, čištění a stříhání nehtů apod.), 24. před zahájením práce odložit z rukou všechny ozdobné předměty; v kapsách pracovních oděvů může být čistý kapesník a pomůcky nutné pro výkon povoláni čerpáno z: http://www.prorestaurace.cz/norma_cz.htm