27. Profil prodavače

Prodavač: - připravuje a upravuje zboží k prodeji - dodržuje zásady hygieny - umí předvést u nepotravinářského zboží i s poskytnutím kvalifikované poradenské činnosti - umí podat nezbytné informace o předváděném zboží - řeší reklamace zákazníků - ovládá prodej zboží různého sortimentu - ovládá vystavení a zpracování prodejní dokumentace - umí balit zboží různými způsoby, včetně dárkového balení - provádí odběr a přejímku zboží - kontroluje záruční doby (resp. doby použitelnosti nebo minimální trvanlivosti) - klade důraz na přání zákazníků - spolupracuje s dodavateli - provádí fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů - manipuluje se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží - přesně dělí,váží, měří a balí zboží - dodržuje přesné určení ceny zboží - pracuje s pokladnami a pokladními systémy, přijímá hotovostní a bezhotovostní platby - komunikuje na odborné výši se zákazníkem jak v rodném, tak minimálně v jednom cizím jazyce - ví, jak získat informace o novém druhu zboží - ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží -- připravuje a upravuje zboží k prodeji; - dodržuje u potravinářského zboží zásady hygieny; - umí předvést u nepotravinářského zboží i s poskytnutím kvalifikované poradenské činnosti nezbytné informace o předváděném zboží; - řeší reklamace zákazníků - ovládá prodej zboží různého sortimentu - zvládá vystavení a zpracování prodejní dokumentace - balení zboží různými způsoby, včetně dárkového balení; - provádí odběr a přejímku zboží - provádí kontroly záruční doby (resp. doby použitelnosti nebo minimální trvanlivosti) - klade důraz na přání zákazníků - spolupracuje s dodavateli - provádí fyzickou i účetní inventuru zboží a obalů - manipuluje se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží - přesně dělí,váží, měří a balí zboží, dodržuje přesné určení ceny zboží - pracuje s pokladnami a pokladními systémy, přijímá hotovostní a bezhotovostní platby - komunikuje na odborné výši se zákazníkem jak v rodném, tak minimálně v jednom cizím jazyce - ví, jak získat informace o novém druhu zboží a jak ho uvádět do prodeje při zabezpečení odpovídající informovanosti zákazníků; - ovládá základní propagační a aranžérské činnosti spojené s vystavováním a prodejem zboží - jedná odpovědně - je samostatný, aktivní, vřelý - dbá na dodržování zákonů a pravidel chování - respektuje práva a osobnost druhých lidí - vystupuje proti nesnášenlivosti - umí myslet kriticky - dokáže zkoumat věrohodnost informací - nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek a je schopen o něm diskutovat s jinými lidmi - umí se vyjadřovat přiměřeně k účelu jednání - umí kriticky hodnotit své osobní dispozice - uvědomuje si vlastní přednosti, meze a nedostatky - zvládá se adaptovat na pracovní prostředí a nové požadavky - pracovat samostatně i v týmu, tzn. spolupracovat s ostatními - podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností - aktivně spolupracuje s ostatními - podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností - aktivně podporovat společná rozhodnutí - přijímá a plnit odpovědně svěřené úkoly - uznávat autoritu nadřízených - umí porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému - umí získat informace potřebné k řešení problému - umí navrhnout, vysvětlit nebo zdůvodnit způsob řešení, popř. varianty řešení - umí samostatně plánovat, provádět a kontrolovat činnost nebo řešení úkolu, zhodnotit dosažený výsledek - pracuje s informacemi, a to především s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií - získá reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a možnostech profesní kariéry - zná požadavky zaměstnavatelů na zaměstnance a je schopen srovnávat je se svými předpoklady - zná práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů - má základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit