21. Vztahy lidí k práci

Činnost a osobnost člověka v práci: - práce má ve společnosti určitou hodnotu, podle vykonávané práce je člověk posuzován - činnost člověka je procesem formování osobnosti - důsledné plánování a kontrola - přebírání povinností a dodržování pracovní kázně - vypětí a úsilí - nutnost osvojení si potřebného volního jednání a soustředění - dodržování určitého postupu, použití určitých prostředků a materiálu - nutno ovládat poznatky a dovedností (myšlení, rozhodování) - uvědomění pracovních povinností - utváření osobního zaměření na práci - dáno zájmem o obsah práce - uspokojením z průběhu nebo výsledků práce, z možností tvůrčí aktivity, odpovědnosti Adaptace člověka v pracovním procesu = vyrovnávání se jedince se skutečností, ve které plní pracovní úkoly. Pasivní přijímání vlivu prostředí + aktivní podřizování se až úplné odmítání okolních vlivů. Člověk se přizpůsobuje podmínkám prostředí a současně je modifikuje. Adaptace zahrnuje: - předpoklady člověka zvládat pracovní činnost - proces zvládání nárok pracovní činnosti - výsledný stav Pracovní adaptace je přizpůsobení se jedince práci, pracovnímu prostředí a pracovním podmínkám. Vnitřní faktory adaptačního procesu: - odborná připravenost, - výkonová připravenost, - osobní vyhraněnost, - motivovanost pracovníka Vnější faktory adaptačního procesu: - způsob řízení - organizace a režim práce - technologie výroby - technická vybavenost pracoviště - fyzické pracovní podmínky - sociální klima v pracovní skupině - sociální a hygienická vybavenost pracovišť - mimopodnikové vlivy Pracovní morálku určuje charakter vztahů mezi jednotlivými členy skupiny a soulad mezi zaměřením skupiny a úkoly, na nichž se skupina svou pracovní činností podílí.