20. Sociální komunikace a konflikty

Sociální komunikace: - propojuje jednotlivce prostřednictvím předávání a přijímání informací, poznatků, norem, dovedností, postojů, atd. - komunikační spojení mezi lidmi lze charakterizovat několikerým způsobem: a) vztahové - společenské vztahy; vztahy se projevují v rámci komunikace b) činnostní - společná činnost (dorozumívání při práci, při řešení problému) c) interakční - vzájemné působení, které na rozdíl od interakce může probíhat na dálku Po navázání komunikačního vztahu = komunikační proces, který je dělený na: 1. motivace mluvčího 2. jeho záměr 3. smysl sdělení pro mluvčího 4. kódování mluvčím 5. promluva s věcným obsahem sdělení 6. dekódování příjemcem 7. smysl sdělení pro příjemce 8. odhad záměru mluvčího příjemce 9. efekt sdělení na příjemce Verbální komunikace: - verbálních prostředky - mluvené či psané slovo - zahrnuje předpoklady (motivace proč to říkám) a výsledky (jakou dostanu reakci), přičemž skutečný výsledek může být odlišný od plánovaného - tematické - obsahové, o čem se skutečně mluví - interpretační - jaký smysl tématu lidé přikládají Neverbální komunikace: - používá se mimoslovních prostředků - pohledy, gesta, doteky, pohyby, mimika, intonace, blízkost atd. - jsou sdělovány smyslově vnímatelné významy Konflikt: - rozpor, je to současné střetávání protichůdných názorů. - souvisí s procesem volby -jedná se o setkání dvou jedinců, kdy splnění přání jednoho z nich částečně či zcela znemožňuje splnění tužby druhého jedince - konflikt je situace, kdy dojde k narušení rovnováhy Tématem konfliktů se primárně zabývá sociální psychologie. Řešení konfliktů: 1) tvůrčí - člověk vykazuje schopnost nejen volit mezi existujícími cíli, nýbrž i vytvářet v poli myslitelných cílů řešení nová, tzv. kompromis 2) obranné - tendence vnímat jako příznivější tu alternativu, kterou si člověk zvolil na úkor těch, které opustil Styly řešení konfliktu: - individualistický styl - co nejvíce na sebe orientovaný - soutěživý - při řešení jde hlavně o jeho vítězství - rovnostářský - snaha o minimalizaci výsledných rozdílů mezi zainteresovanými - korporativní - snaha, aby obě strany konfliktu získaly co nejvíce - únikový - přizpůsobivý Konflikt a frustrace: - důležitým pojmem relevantním ke konfliktu je frustrace - frustrace je psychický stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli, ohrožení, či oddálení jeho dosažení. - stupeň frustrace závisí na důležitosti neuspokojené potřeby či nedosaženého cíle Překážky, bránící dosažení cíle, může být: a) vnitřní - pocity viny, stydlivost b) vnější - jednání druhé osoby c) regrese - návrat k dřívějšímu vývojovému stupni, kde pociťujeme větší bezpečí d) fixace - stereotypní forma chování redukující úzkost e) růst hladiny motivace f) agrese - nejtypičtější případ g) kompenzace - nalezení náhradního objektu bagatelizace - znehodnocování nedosažitelného ("kyselé hrozny") racionalizace - ("logické") zdůvodnění neúspěchu [1].