19. Sociální psychologie

Sociální psychologie: - věda studující vlivy sociálních faktorů na jedince, jejich chování a prožívání v sociálních situacích - vzniká na počátku 20. století (1891) - zabývá se člověkem jako individuem a člověkem jako součástí sociální skupiny - za počátek sociální psychologie se považuje rok 1908 - rychlé rozšíření začátkem 20. století, převážně v USA - zabývá se vlivem sociální faktorů na psychiku jedince v sociálních situacích Aristoteles: " Člověk je tvor společenský" Předmět sociální psychologie je obtížně vymezitelný - hlavní oblasti jsou: - sociální interakce - postoje - role - chování - význam a dynamika sociálních skupin Sociální psychologie vznikla jako hraniční disciplína na pomezí psychologie a sociologie. Centrem sociální psychologie se stává pojem postoj. Dělení: Strukturální - hierarchicky uspořádané vrstvy (osobnost, dyadické vztahy, sociální mikrostruktura, makrostruktura) - struktura osobnosti - oblast dyadických vztahů - sociální mikrostruktura - malé skupiny - velké sociální skupiny Procesuální: - soustředí se na složité vztahy jedince a jeho sociálního prostředí (socializace, submise, vůdcovství, dominance) - jde hlavně o směr vztahu (vliv jedince na společnost nebo opačně) Sociální psychologie se zabývá člověkem jako sociální bytostí. Je to věda o determinujícím vlivu sociální prostředí na psychiku a vědomí člověka. Disciplíny: - sociální psychologie patří do psychologických věd - má nejblíže i k vědám jiným, jako např. ekonomii, právu apod. a) vývojová b) kognitivní c) psychologie osobnosti d) psychologická metodologie e) psychometrie