9. Vlastnosti osobnosti, temperament

Osobnost: - souhrn psychických jevů v určitém člověku - zároveň jeho odlišnost, jedinečnost - tvořena spojením biologických, psychologických a sociálních aspektů každého člověka - utvářena ve vztazích mezi lidmi, prostředím a společností Rys osobnosti: - psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem prožívání, chování a jednání - vyjadřujeme je protikladně, př. stabilita x labilita, rozhodnost x nerozhodnost - vytrvalost, upřímnost, pravdomluvnost… - psychické vlastnosti jsou trvalé vlastnosti, kterými se člověk vyznačuje - ovlivňují prožívání a myšlení - na jejich základě můžeme předpovídat, jak se člověk zachová či jak bude jednat Sangvinik: - vyrovnaný, veselý, ale emočně a názorově nestálý, společenský, přístupný, hovorný, nenucený, čilý, optimistický Melancholik: - černá žluč, přecitlivělý, náladový, úzkostný, rezervovaný, tichý Cholerik: - žluč, vznětlivý, ale spolehlivý a stálý,nedůtklivý, neklidný, útočný, impulzivní, aktivní, výbušný Flegmatik: - hlen, vyrovnaný, lhostejný, obezřetný, rozvážný, spolehlivý, klidný, stálý názor Introvert: - člověk, který je zaměřený do svého nitra, je plachý, ve společnosti nejistý, velice málo průbojný, prožívá bohatý a intenzivní vnitřní život s hlubokými city Extrovert: - člověk, který se zaměřuje na vnější svět, je otevřený k ostatním, aktivní, snadno se přizpůsobuje změnám, velice přístupný Vlohy: - možnosti, které je nutno rozvíjet, jinak zakrní Nadání: - souhrn schopností jednoho druhu, který umožňuje nadprůměrné výkony Talent: - rozvinuté nadání, vysoce rozvinutý souhrn schopností, který umožňuje člověku dosáhnout vynikajících výkonů ve svém oboru Genialita: - mimořádně rozvinutý talent, který umožňuje vytvářet vrcholná díla - posouvají lidské možnosti a stávají se součástí kulturního dědictví Dovednosti: - učením získané dispozice k určité činnosti Vědomosti: - učením osvojený poznatek Návyk: - vzniká díky opakování, se stává automatickým Tvořivost: - kreativita, umožňuje tvůrčí činnost - výsledek je něco nového, Zájem: - je trvalejší vztah člověka k nějakému člověku - trvalejší vztah k činnosti, předmětu - zpravidla citový doprovod - to, co člověk považuje za zajímavé - to, čemu dá člověk přednost Ideál: - je představa o něčem dokonalém - může se stát příkladem pro jiného člověka (rodič, zpěvák/zpěvačka, herec/herečka…,) - myšlenky, normy, chování, ........ - charakterizuje, jaké má člověk morální zásady a hodnoty Hodnoty : - obsahují názor jedince na to, co je správné a nesprávné - mají zásadní roli v rozhodování Zvyk: - je tendence vykonávat za určitých okolností určitou činnost Cíl: - směr, kterým se člověk ubírá - bod, kterého chce dosáhnout Pud: - vrozená pohnutka k činnosti