8. Vztahové a postojové vlastnosti

Charakter - souhrn psychických vlastností osobnosti - zakládají se na mravních zásadách - projevují se v chování a jednání člověka - povahové rysy člověka - ovlivňován temperamentem a schopnostmi - není ani vrozený, ani dědičný Člověk a společnost: - vztah k ostatním lidem - vztah k morálce - vztah ke společnosti - čestnost, svědomitost, pravdomluvnost, láska, přátelství Vztah k práci: - pracovitost - usilovnost - snaživost - pohodlnost - důkladnost - dochvilnost - nedbalost - nepořádnost - svědomitost VZTAH K SOBĚ SAMÉMU: - zdravé sebevědomí - přehnané sebevědomí - nedostatek sebevědomí - sebekritičnost - hrdost - skromnost - přeceňování se - egoismus - povýšenost - pocit méněcennosti - sebepodceňování - nedůvěra v sebe sama Postoj: - stálá tendence reagovat na určité podněty - v průběhu života – ustálený systém pozitivních nebo negativních hodnocení - kladná nebo záporná reakce na určité podněty Dělení postojů: a) přesvědčení (mínění, názor) – převládá poznávací složka - utváří se vědomě - je racionálně zdůvodněné b) předsudek – iracionální hodnotící vztah (např.rasismus ) c) víra – převládá emocionální zabarvení. Ideály: - vznešené, vzorové, vysoké životní cíle, o jejichž dosažení člověk usiluje Citový vztah: - má pro osobnost zvláštní hodnotu - kladnou nebo zápornou - vášeň (velmi silná) – odcizení Sebeuvědomování = vědomí, vlastní individuální existence Svědomí = vnitřní proces, který odráží konflikt mezi zvnitřněnými mravními zásadami člověka a jeho aktuálním chováním Sebekritika = hodnocení vlastních nedostatků.