7. Psychologie osobnosti

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI - zabývá se strukturou a vývojem osobnosti, zkoumá podobnosti a odlišnosti mezi lidmi Osobnost = souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů, které tvoří individualitu konkrétního člověka. = každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti Každý jsme jedinečný. Psychické vlastnosti: - trvalá charakteristika jedince - chování, prožívání či myšlení - na jejich základě můžeme předvídat, jak se asi člověk zachová, jak bude jednat apod. Rysy osobnosti: – psychické vlastnosti člověka projevující se v jeho chování a jednání - příznačné pro určitého jedince, odlišují ho od ostatních Typ osobnosti: – vyjadřuje souhrn vlastností a rysů osobnosti, vyjadřuje tak podstatnou charakteristiku osobnosti Vloha - schopnost - - vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro úspěšné vykonávání určité činnosti Stupně schopností: • nadání – souhrn nadprůměrně vyvinutých schopností potřebných pro vykonávání určité činnosti; nemusí být v osobnosti objeveno • talent – nadprůměrné nadání • genialita – mimořádně rozvinutý talent, umožňuje vytvářet vrcholná díla Intelekt – schopnost myšlení Tvořivost (kreativita) – soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost. CHARAKTER - souhrn psychických vlastností osobnosti, na jejich základě se člověk chová ustáleným způsobem v konkrétních situacích - utváří se po celý život působením výchovy a dalších společenských jevů - základní struktura mezi 30. a 35. rokem TYPOLOGIE OSOBNOSTI: • SANGVINIK: - silný, pohyblivý, vyrovnaný - optimismus, sdílnost, otevřenost, družnost, citová vřelost, aktivita, podnikavost, přizpůsobivost - povrchnost, mělké city, přílišná sdílnost, snadná ovlivnitelnost, nedůslednost, výbušnost • CHOLERIK - silný, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k hněvu a agresivitě - sebevědomí, vášnivost, samostatnost, obětavost, otevřenost, sdílnost, pečlivost, vůdcovství - výbušnost, impulsivnost, nesnášenlivost, nesmiřitelnost, panovačnost, fanatismus, netrpělivost, urážlivost, neukázněnost, narcismus • FLEGMATIK - silný, vyrovnaný, citově vyrovnaný, nepohyblivý - dobromyslnost, snášenlivost, samostatnost, rezervovanost v mezilidských vztazích ale se schopností vytvořit silné citové vztahy, trpělivost, rozvážnost, vytrvalost, přemýšlivost, konzervativnost - citový chlad, uzavřenost, nespolečenskost, nepřizpůsobivost, váhavost, pomalost, pasivita až lenost • MELANCHOLIK - slabý, nevyrovnaný, citově nevyrovnaný směrem k úzkosti, strachu a ústupnosti - oddanost, věrnost, velkorysost, hlubokomyslnost, svědomitost, spolehlivost, ústupnost, odpovědnost - přecitlivělost, pesimismus, zasmušilost, uzavřenost, samotářství, plachost, roztržitost, bázlivost, vztahovačnost, egoismus