3. Podstata duševního života

Psychické jevy: - informace o tom, co se děje v těle - orientace v prostředí a situaci - přizpůsobení, adaptace v určité situaci - vyrovnávání se s měnícími podmínkami Psychické jevy: a) PROCESY : - vnímání,učení, paměť, imaginace, myšlení - proměnlivé, rychlé - vznikají následné změny - mnohé mentální procesy probíhají mimo naše vědomí b) OBSAHY: - vjemy, představy, sny, vzpomínky, vědomosti, myšlenky, přání, pocity c) MENTÁLNÍ STAVY 1) dočasné – nálada, únava, podrážděnost 2) trvalé – stálé psychické dění - např. úzkost, deprese „Psychologie je věda, která chce porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formovat.“ Aktivita, činnost jedince, kterou může pozorovat druhá osoba nebo ji mohou registrovat laboratorní přístroje. Psychologie je samostatná společenská, přírodní a vědní disciplína. Psychologie je věda o psychice, patří do věd o člověku. Předmětem psychologie je vědecké studium chování a duševního života člověka v kontextu vnitřních a vnějších podmínek jeho existence. Psychologie zkoumá psychické jevy - psychiku. Studuje chování a prožívání člověka. Zabývá se otázkami podstaty, vzniku, vývoje a ovlivňování lidské psychiky. PORADENSKÁ PSYCHOLOGIE - cílem je poskytování konzultací např. v oblasti školního, výchovného, profesionálního, předmanželského a manželského poradenství - využívá především v různých poradnách např. pedagogicko-psychologické poradny,manželské poradny.... ŘEŠÍ SE V NICH: - emoce – úzkost, smutek, zklamání, zlost, potlačované city - osobní, vztahová krize, náročné životní situace - problémy v osobním životě, osobní růst, partnerské vztahy - problémy v rodině – neshody mezi rodiči, výchova dětí, poruchy emocí a chování u dospívajících, experimenty s návykovými látkami, osamostatňování dětí, mezigenerační neshody KLINICKÁ PSYCHOLOGIE: - uplatňuje se v lékařství - zkoumá se, jak se nemoc promítá do duševního života Odborníci se mohou specializovat na: - deprese, stravovací poruchy (anorexie nebo bulimie), i např. zranění mozku PSYCHOLOGIE SOUDNÍ (FORENZNÍ) - vypracovávání znaleckých posudků pro zjišťování psychických charakteristik obviněných - příčetnosti v době konání trestné činnosti - posuzování důvěryhodnosti svědků apod Podobně policejní psychologie pomáhá např. při sestavování pravděpodobného profilu pachatele.