12) Automatická regulace předstihu zážehu

– správný předstih zážehu závisí a) na otáčkách motoru (s růstem otáček se musí předstih zvětšovat) b) na množství vzduchu ve směsi (chudší směs musí být zapálena dříve – hoří pomaleji) c) na oktanovém čísle paliva (menší oktanové číslo vyžaduje zmenšení předstihu) d) na kompresním poměru (rychlost hoření klesá s nižším tlakem ve válci) e) na teplotě palivové směsi i motoru (nižší teploty vyžadují větší předstih) u bateriového zapalování se uspokojivých výsledků dosahuje regulací v závislosti na otáčkách motoru(odstředivý regulátor) a podtlaku v sacím potrubí (podtlakový regulátor) – u moderních zapalovacích soustav je předstih zážehu nastavován řídicí jednotkou podle informací získaných z měřicích čidel (otáčky, teplota motoru, teplota vzduchu, obsah kyslíku ve spalinách atd.) a) Odstředivý regulátor – využívá odstředivou sílu, která vychyluje od osy hřídele rozdělovače dva segmenty v závislosti na otáčkách – při vychýlení segmentů se natáčí dvě části dělené hřídele tak, že s růstem otáček vačka rozpojuje kontakty přerušovače dříve, čímž se zvětší předstih zážehu b) Podtlakový regulátor – základní systém je tvořen pouzdrem s membránou, která dělí vnitřní prostor na dvě části – jedna část je spojena s atmosférou, druhá je spojena se sacím potrubím těsně před škrticí klapkou – při ochuzení směsi se zvětší podtlak v sacím potrubí a membrána se vychýlí do oblasti podtlaku – pohyb membrány je přenášen táhlem na otočnou (kotevní) desku, která natočí desku s přerušovačem proti vačce (zvětšení předstihu) – při obohacení směsi se zmenší podtlak v sacím potrubí a membrána se vychýlí na druhou stranu, což natočí kotevní desku s přerušovačem ve směru otáčení vačky (předstih se zmenší)