38) - 41) Závady a opravy pístní skupiny

Pístní čepy. Pístní čep přenáší síly mezi pístem a ojnicí. Musí být přesně vyroben, bývá povrchově kalený, broušený a leštěný. V pouzdru oka ojnice i v pístu je obvykle uložen s nepatrnou vůlí ( tzv. plovoucí pístní čep ). Proti axiálnímu vysunutí je zajištěn pružnými kroužky v pístu. Pro zmenšení hmotnosti a zvětšení pružnosti je pístní čep dutý. Písty Píst je velmi tepelně a mechanicky namáhanou součástí. Musí být proto odolný, pevný, ale přitom lehký. Tvar dna pístu velmi výrazně ovlivňuje průběh a kvalitu spalovacího procesu a tedy účinnost, spotřebu a exhalace motoru. Písty se vyrábějí z lehké slitiny. Tvarově jsou přizpůsobeny uvedeným požadavkům, tj. jsou vyztuženy žebry, někdy jsou v nich zality vložky ze speciálních materiálů pro ovlivnění tepelné roztažnosti pístu, povrch ( plášť ) pístu bývá odlehčen různými výřezy a vybráními, někdy je plášť rozříznut. Osa díry pro pístní čep obvykle neprotíná podélnou osu pístu, ale je posunuta k jedné straně.To zlepšuje přenos síly od pístu na klikový hřídel při expanzním zdvihu a snižuje rázy při „překlápění“ pístu v úvratích. Písty obvykle nejsou symetrické a proto je nelze montovat v libovolné poloze. Montážní poloha bývá vyznačena na dně pístu šipkou, která směřuje po směru otáčení motoru. Používání těchto značek však není sjednoceno, a proto je třeba vždy z montážních předpisů výrobce zjistit jejich přesný význam. S ohledem na možnost opravy vložených válců, tzv. výbrus motoru, písty se obvykle vyrábějí v několika rozměrech. Průměr pístu pro první výbrus je obvykle o 0,25 mm větší než jmenovitý, pro druhý výbrus o 0,5 mm větší. Pro dosažení optimální vůle pístu při normální provozní teplotě a s ohledem na tepelnou roztažnost materiálu pístu se písty ještě uvnitř těchto základních rozměrových skupin třídí do užších tolerančních tříd, označených obvykle A,B,C. Podobně se písty zařazují do hmotnostních skupin. Místo pro měření průměru pístu záleží na konstrukci pístu. Proto výrobce udává polohu místa, ve kterém se průměr pístu měří, např. Škoda 135 ve vzdálenosti 8 mm od otevřené strany pístu. Pístní kroužky Písty běžných motorů mají obvykle dva až tři kroužky těsnící a jeden až dva kroužky stírací. Těsnící kroužky mají především utěsňovat spalovací prostor a odvádět teplo z pístu do stěn válce. Stírací kroužky mají především bránit pronikání oleje, rozstřikovaného na stěny válce, do spalovacího prostoru. Stírací kroužky odvádějí setřený olej otvory ve svých drážkách dovnitř pístu, kde olej stéká na pístní čep a dále do olejové vany. Pístní kroužky musí být volně pohyblivé ve svých drážkách, aby mohly dobře doléhat na stěnu válce. Nesmějí mít však nadměrnou vůli v axiálním směru, aby nevznikl tzv. čerpací efekt a olej nepronikal přes pístní kroužky do spalovacího prostoru. Aby mohly pístní kroužky splnit všechny požadavky, musí být přesně vyrobené; mají někdy složitý a nesymetrický tvar, jsou vyrobeny z různých materiálů a mají různou úpravu povrchu. Obvykle je každý pístní kroužek na jednom pístu jiný. Proto je nutné přesně dodržet předpis výrobce pro druh, umístění a polohu i natočení pístního kroužku. Pístní kroužky se vyrábějí ve stejných rozměrových skupinách jako písty. Správná montážní poloha pístních kroužků bývá na kroužku označena. U zámku pístního kroužku je označení „TOP“ nebo jiná značka. Toto označení určuje stranu pístního kroužku ke spalovacímu prostoru ( k hlavě válce ), Pístní kroužky se montují odspodu, pomocí kleští na pístní kroužky.Pístní kroužky je nutné namontovat tak, aby jejich zámky byly po obvodě pístu vždy na protilehlé straně. To platí i pro zámky vícedílných stíracích kroužků. Postup montáže tohoto kroužku je následující : 1) Pružný ocelový kroužek se vloží do příslušné drážky tak, aby zámek byl v místě, kde není v drážce otvor pro odtok oleje 2) Pružný kroužek se stiskne a nasune se horní lamelový kroužek, zámek je o 90°vlevo od zámku pružného kroužku 3) Stejně se vloží spodní lamelový kroužek, jeho zámek je o 90°vpravo od zámku pružného kroužku Při opravě motoru se kontroluje axiální vůle pístních kroužků v drážkách pístu, a radiální opotřebení kroužků ( měřením vůle v zámku kroužku ve válci ). Vložené válce Vložené válce, nazývané někdy vložky válců nebo mokré vložky, jsou důležitou a namáhanou součástí motoru. Tvoří stěny spalovacího prostoru, jsou namáhány tepelně, třením pístních kroužků a pístů, tlakem a korozně. Na jejich trvanlivosti závisí vlastnosti celého motoru. Konstrukce vložených válců se ustálila na dvou hlavních provedeních, která se odlišují hlavně způsobem utěsnění dolní části vloženého válce. Horní část je utěsněna těsněním pod hlavou válce. Válce se většinou vyrábějí z legované litiny, často s chemicko-tepelným zušlechtěním pracovní plochy. Pracovní plocha je válcová; je jemně vyvrtaná a honovaná. Válce se třídí podobně jako písty a pístní kroužky do rozměrových skupin a tolerančních tříd, které se označují stejným způsobem jako u pístů. Pro komplet je tedy nutné použít píst i válec se stejným označením rozměrové skupiny i toleranční třídy. Montáž vložených válců se liší podle jejich provedení. Válce musí mírně přesahovat horní plochu bloku ( přesah je předepisován výrobcem a bývá v rozmezí 0,05 až 0,15 mm ). Tím je zajištěno, že těsnění pod hlavou válce bude v místě přesahu válce silněji stlačeno, což přispívá k dlouhodobé těsnosti. Přesah musí být u všech válců jednoho motoru stejný, dovolené odchylky v přesahu jsou jen několik setin mm. Přesah se zajišťuje měřením spáry mezi přesným pravítkem položeným přes válec, a horní plochou válce. Měří se lístkovými měrkami nebo číselníkovým úchylkoměrem. Přesah válce nad blokem se upraví vkládáním tenkých měděných podložek pod osazení válce. Podložky, které slouží zároveň jako těsnění, se vyrábějí v různých tloušťkách, takže se vždy dá najít nebo zkombinovat potřebná tloušťka pro nastavení správného přesahu. Opotřebené vložené válce se opravují ( tzv. výbrus válců ) tak, že se opracují na rozměr další rozměrové skupiny. K takto opracovaným válcům se přiřadí nové písty a pístní kroužky příslušných rozměrů. Způsob opracování válců při výbrusu je stejný jako při výrobě, tj. jemné vyvrtávání ( broušení ) a honování. Zásady pro opravy pístní skupiny Při opravě pístní skupiny ( výměně některých součástí ) je nutné dodržovat tato pravidla :  Musí být použity ojnice stejné hmotnostní skupiny  Musí být použity válce a písty stejné rozměrové skupiny ( pro stejný výbrus ) a stejné toleranční třídy  Musí být použity písty stejné hmotnostní skupiny  Všechny součásti musí mít předepsané vůle a musí být namontovány ve správné poloze  Ojnice musí být správně smontovány s písty a jako celek musí být namontovány na klikový hřídel ve správné poloze