34) - 37) Závady a opravy klikového mechanismu

Klikový hřídel bývá poškozen nadměrným a nerovnoměrným opotřebením hlavních a ojničních čepů, které má za následek nadměrné vůle. Někdy dojde také k zadření ložiska na čepu klikového hřídele. Ke zjištění radiálních vůlí v kluzných ložiskách klikového hřídele lze použít zkušební tyčinky ze speciálního plastu. Postup kontroly je následující :  Pečlivě vyčištěné pánve ( ložiska ) klikového hřídele a klikový hřídel se namontují do bloku, správně se usadí a dotáhnou předepsaným momentem.  Víka ložisek (kliková hřídel ) se demontují a na čepy se položí plastové zkušební tyčinky známého průměru  Víka se namontují zpět a dotáhnou se předepsaným momentem. Klikový hřídel je zajištěn proti otočení  Víka se opět demontují a srovnávacím měřítkem ( dodává se se zkušebními tyčinkami ) se určí radiální vůle Čím je plastová tyčinka širší, tj. více deformovaná, tím menší je radiální vůle v ložisku. Jestliže se tyčinka vůbec nedeformovala, je vůle větší než její průměr. Použije se tyčinka většího průměru a postup se opakuje. Ke zjištění axiálních vůlí se používá číselníkový úhloměr, který se pomocí magnetického držáku upne na vhodné místo bloku a jeho dotyk se nastaví do kontaktu s klikovým hřídelem Klikový hřídel se posune v axiálním směru tak, až se vůle vymezí. Velikost vůle se zjistí jako rozdíl hodnot úchylkoměru v krajních polohách klikového hřídele. Ke zjištění průhybu se klikový hřídel uloží mezi hroty špičkového přístroje nebo soustruhu a číselníkovým úchylkoměrem se změří házení čepů hlavních ložisek. Pro odstranění nerovnoměrného opotřebení a malého házení se čepy klikového hřídele přebrušují na opravný rozměr. Opravné rozměry jsou ( obvykle ) odstupňovány po 0,25 mm na průměru. K přebroušenému klikovému hřídeli je použijí nové pánve abnormálních rozměrů. Přebrušují se rovněž plochy pro axiální vedení klikového hřídele a používají se abnormální ( silnější ) opěrné kroužky. Montáž klikového hřídele do motoru vyžaduje pečlivost a naprostou čistotu. Všechny součásti se před montáží důkladně vyčistí, včetně mazacích kanálů vyvrtaných v klikovém hřídeli. Tyto kanály nestačí jen propláchnout, ale musí se po propláchnutí mechanicky vytřít, znovu propláchnout a profoukat stlačeným vzduchem. Před montáží klikového hřídele do bloku je vhodné vyzkoušet vůli v ojničních ložiskách. Osvědčená metoda je tato: do ojnice s namontovaným pístem se vloží lehce naolejované pánve. Ojniční čepy klikového hřídele se lehce naolejují a ojnice se na ně namontují a dotáhnou se na předepsanou hodnotu. Je – li vůle v ojničním ložisku správná, klesne ojnice s pístem vlastní hmotností z vodorovné polohy téměř do polohy svislé, ale nepřekročí ji. Postup montáže klikového hřídele do bloku : a) Do bloku motoru a do vík ložisek ( klikové skříně ) se vloží pánve ložisek, dobře se usadí a lehce se naolejují. Je třeba dbát na to, aby nebyly zakryty vývrty pro přívod mazacího oleje. To se může snadno stát tehdy, je – li díra pro přívod mazacího oleje vyvrtána jen v jedné polovině pánve. b) Na klikový hřídel se navlékne lehce naolejovaný opěrný axiální kroužek. Čepy klikového hřídele se rovněž naolejují a hřídel se vloží do bloku. c) Nasadí se víka ložisek ve správné poloze na svá místa. Vloží se naolejované šrouby a postupně se několikrát dotáhnou momentovým klíčem na předepsaný moment. Po každém dotažení se kontroluje volné otáčení klikového hřídele. d) Po konečném dotažení musí klikovým hřídelem otáčet ( jednou ruku za setrvačník ) se znatelným, ale ne nadměrným odporem. Příliš lehké otáčení je známkou nadměrné vůle ložisek. Hřídel se musí otáčet plynule, bez zadrhávání. Setrvačník Setrvačník je (obvykle) staticky vyvážen a po smontování s klikovým hřídelem je celek vyvážen dynamicky. Dynamické vyvážování se provádí odebíráním ( odvrtáváním ) materiálu buď na ramenech klikového hřídele ( jsou – li k tomu ramena uzpůsobena ), nebo na setrvačníku. Dodržet přesně původní polohu setrvačníku vůči klikovému hřídeli je nutné zejména tehdy, je – li vyvažování provedeno odvrtáním na setrvačníku. Proto se má setrvačník namontovat vždy v původní poloze. Setrvačník je nutné demontovat pro výměnu ozubeného věnce nebo opravu třecí plochy spojky. Výměna ozubeného věnce setrvačníku Jsou – li poškozena čela a boky zubů věnce, je možné věnec na setrvačníku obrátit. Vhodnější je však použít věnec nový, protože věnec je nalisován s velkým přesahem a jeho demontáž je obtížná a může dojít k poškození dosedací plochy a tím ke ztrátě potřebného přesahu. Pokud má být věnec sejmut nepoškozený, je třeba ho vylisovat ve vhodné poloze. Práce se usnadní, jestliže se věnec rychle ohřeje ( na teplotu max. 200°C ) a ihned vylisuje dřív, než teplo přejde i do setrvačníku. Pokud bude použit nový věnec, je lépe starý věnec přerušit a tím uvolnit. Věnec se v jednom místě na čelní ploše ubrousí, aby se odstranila zakalená povrchová vrstva. Pod zubovou mezerou se vyvrtá díra o průměru 12 až 13 mm. Vrtá se tak, aby se nepoškodil setrvačník ( podle potřeby se díra dokončuje kolmo nabroušeným vrtákem ). Věnec pak praskne a snadno se sejme. Ozubený věnec se před montáží ohřeje ( v olejové lázni nebo v peci ) na teplotu max. 200°C. Ohřátý věnec se otře, položí se na rovnou plochu a vloží se pod něj setrvačník, popř. se přitlačí lisem. Oprava třecí plochy setrvačníku pro spojku Třecí plocha se opravuje jemným opracováním. Je nutno zachovat rovnoběžnost této plochy s dosedací plochou setrvačníku pro klikový hřídel. Je také nutno zachovat vzdálenost ( zapuštění ) třecí plochy od dosedací plochy pro štít spojky. Proto se musí setrvačník pro opracování upnout za dosedací plochu pro klikový hřídel a o stejnou hodnotu opracovat třecí plochu i dosedací plochu pro štít spojky. Ojnice Ojnice jsou silně namáhanou částí motoru. Jejich poškození má zpravidla za následek vážnou havárii motoru. Pro montáž do motoru musí ojnice současně splňovat tyto požadavky : • Stejná hmotnost • Rovnoběžnost osy oka a hlavy • Předepsaná vůle v uložení na klikový hřídel Stejná hmotnost je důležitá z hlediska vyvážení klikového mechanismu. Nejde však jen o celkovou hmotnost, ale i o její rozložení, protože oko ojnice koná ( převážně ) pohyb suvný, hlava ojnice pohyb rotační. Není – li známa hmotnostní skupina dané ojnice, musí se ojnice zvážit a porovnat s ostatními ojnicemi pro daný motor, nebo se musí všechny ojnice hmotnostně přizpůsobit. Ojnice se váží tak, že se zjišťuje její celková hmotnost, hmotnost hlavy a hmotnost oka. Při vážení hlavy se musí ojnice podložit tak, aby její podélná osa byla vodorovná a oko ( hlava ) působilo na váhu. Vážit je třeba s přesností ± 1 g. Rozdíly v hmotnosti ok i hlav musí být co nejmenší. V případě potřeby se hmotnost oka nebo hlavy ojnice sníží odbroušením materiálu v nákovku. Rovnoběžnost osy oka a hlavy je důležitá pro dobré vedení pístu. Maximální dovolená nerovnoběžnost bývá do 0,03 mm na 100 mm délky ojnice. Rovnoběžnost os se kontroluje v přípravku, v případě potřeby se za studena ohne dřík ojnice nebo se vymění a znovu vystruží pouzdro v oku ojnice. Vůle v uložení ojnice na klikový hřídel je dána rozměrem čepu a pánve. Správná vůle tedy závisí na přesnosti těchto rozměrů. Upravuje se pouze výměnou pánví, popř. přebroušením čepů. Žádná rozměrová úprava pánví ( zaškrabávání, vystružení ) není přípustná. V hlavě ojnice bývá vyvrtána díra malého průměru, kterou pravidelně vystřikuje olej pod píst, kde píst chladí a maže pístní čep a stěny válce. Při montáži musí být ojnice namontována ve správné poloze s ohledem na polohu a směr tohoto otvoru. Správná poloha ojnice je uváděna v montážních předpisech výrobce.