31) - 33) Závady, kontrola a opravy bloku válců

Blok motoru je obroben společně s víky ložisek klikového hřídele nebo s klikovou skříní. Tyto součásti nelze proto zaměňovat se součástmi z jiného motoru. Při poškození musí být vyměněny, popř. znovu společně obrobeny. K poškození bloku motorů dochází spíše výjimečně, většinou po havárii vozidla nebo motoru, po tepelném šoku ( jízda s nedostatečnou chladící náplní nebo doplnění studené vody do přehřátého motoru ), v případě zamrznutí vody v motoru nebo po chybě mechanika ( poškození závitů, deformace ). Kontrola bloku spočívá v prohlídce a proměření nejdůležitějších míst, popř. ve zjištění vůlí v uložení součástí. K proměřování se používají běžné kontrolní a měřící přístroje jako posuvná měřítka, mikrometry, číselníkové úchylkoměry, nožová pravítka, příměrné desky apod. Oprava poškozených závitů se může provést pomocí pružné nebo pevné závitové vložky. Opravu proraženého nebo popraskaného bloku, pokud trhliny nezasahují do mazacích kanálů, lze provést metodou Metallock. Princip metody spočívá v tom, že mechanická únosnost prasklé součásti se obnoví pomocí svorek Metallock, těsnost se obnoví zakolíčkováním trhliny mezi jednotlivými svorkami. Technologický postup je následující : 1. Zjistí a označí se začátky i konce trhlin a místa budoucích stehů. 2. Podle šablony se vyvrtají díry pro jednu svorku ( steh ), všechny do stejné hloubky. 3. Dna všech děr se kolmo zarovnají ve stejné hloubce. 4. Křížovým sekáčem se odsekají můstky mezi dírami, takže vznikne dutina tcvarově přesně odpovídající zvolené velikosti svorky 5. Dutina se pečlivě vyčistí tlakovým vzduchem 6. Do dutiny se vloží svorka a zaklepne se až na dno dutiny 7. Svorka se důkladně v dutině zatemuje. 8. Vloží se další svorka, zaklepne se do dutiny a opět se důkladně zatemuje. 9. Stejně se vkládají a temují další svorky, až je dutiny zcela vyplněna a poslední svorka vyčnívá zčásti nad povrch. 10. Stejným způsobem se zhotoví další stehy. 11. Zakolíčkováním se utěsní trhliny mezi jednotlivými stehy. 12. Místo opravy se opracuje ( přebrousí ) do roviny s původním povrchem a provede se povrchová úprava opraveného místa. Oprava proraženého nebo prasklého bloku, pokud trhliny nezasahují do mazacích kanálů, se dá provést také pomocí tzv. plastických kovů. Jsou to materiály. Které byly vyvinuty z původních epoxidových a polyesterových pryskyřic. Nové materiály jsou rovněž dvousložkové; mají pasovitý charakter nebo jsou tekuté, vytvrzují za studena, bez smršťování, po vytvrzení jsou stálé a lze je opracovávat jako běžné kovy. Jejich výsledné vlastnosti lze v širokém rozmezí ovlivnit při výrobě jejich složek. Princip opravy spočívá v uzavření trhliny materiálem, nanesených na místo trhliny, který se pevně a trvale spojí s materiálem původním a po vytvrzení je schopen snášet provozní zatížení a působení všech dalších vlivů buď trvale, nebo alespoň po dobu dostatečně dlouhou. Povrch, na který se bude nanášet plastický kov, musí být kovově čistý, zdrsněný a chemicky odmaštěný, aby se dosáhlo co nejlepší přilnavosti. Je vhodné poškozené místo upravit tak, aby nevznikl pozvolný přechod. Složky plastického kovu se dobře promísí a materiál se ihned stěrkou silně vtlačí na místo. Je výhodné opravené místo překrýt výztuhou ze skelné tkaniny nebo kovového pletiva, prosycené stejným plastickým kovem. Uzavírací zátky, závrtné šrouby a víčka, pokud byly demontovány, se po důkladném očištění a odmaštění natřou předepsaným těsnícím tmelem a našroubují se nebo naklepou na svá místa. Dosedací plochy pro vložené válce se podle potřeby zarovnají. Nástrojem je ruční orovnávač s vedením. Pracuje se opatrně a odebírá se jen nezbytně nutné množství materiálu bloku. Vedení zdvihátek rozvodového mechanismu se při nadměrné vůli opracuje na opravný ( větší ) rozměr a použijí se zdvihátka abnormálního průměru.