17) Lamelové, odstředivé a elmag. spojky

Lamelové spojky jsou třecí spojky, které mají několik tenkých třecích kotoučů – lamel. Toto řešení umožňuje přenášet velké točivé momenty při malých rozměrech spojky. Protože se v malém objemu spojky vyvíjí značné teplo, je celá spojka ponořena do olejové lázně, nebo běží v olejové mlze. Tím se odvod tepla výrazně zlepší. Lamelové třecí spojky se používají u motocyklů, u samosvorných diferenciálů ( tam jsou oboje lamely bez obložení ), u osobních automobilů s pohonem všech kol, u pásových vozidel ( jako směrové spojky ) a v automatických převodovkách pro ovládání planetových převodů. Lamelová spojka je obvykle řešena jako hnací buben s vnitřním ozubením, do kterého zapadají hnací lamely s vnějším ozubením. Hnací lamely se mohou v ozubení bubnu axiálně posouvat. Mezi hnací lamely zasahují lamely hnané, které mají vnitřní ozubení a tímto ozubením zapadají do vnějšího ozubení hnaného kola, které je nasazeno na hnaném hřídeli. Ve spojce se střídají lamely s obložením s lamelami bez obložení. Jako třecí obložení se používá korek, protože jeho součinitel tření v oleji je jen o málo menší než za sucha. Korkové obložení je buď nalepeno ( jako mezikruží ) na ocelový kotouč, nebo ( častěji ) je provedeno jako segmenty vložené do výřezů v kotouči. Jedna skupina lamel ( hnací nebo hnané ) je opatřena obložením, druhá skupina jsou ocelové kotouče bez obložení. Přítlačná síla k přitlačení lamel může být vyvozena jednou centrální pružinou nebo několika vinutými pružinami ( tlačnými nebo tažnými ). Pro rozpojení těchto spojek se obvykle používá tlačná tyčka, která prochází dutým hřídelem spojky. Přítlačná síla k přitlačení lamel u spojek v automatických převodovkách bývá vyvozena tlakovým olejem, vypnutí ( rozpojení ) spojky talířovou pružinou nebo vinutými pružinami. Lamelové spojky jsou méně náročné na údržbu než suché spojky kotoučové. Pro jejich kontrolu a opravy platí obdobné zásady jako pro suché spojky. Odstředivé spojky Odstředivé spojky jsou automatické třecí spojky. Přítlačnou silou je odstředivá síla závaží, která rotují se štítem spojky a pákami tlačí na přítlačný kotouč spojky. V rozmezí otáček asi 1000 až 1500 ot/ min dojde k úplnému sepnutí spojky. Při vyšších otáčkách již spojka přenáší celý točivý moment motoru. Při otáčkách asi 2000 ot/min dolehnou závaží na vybrání v setrvačníku a dále se již nemohou pohybovat. Tím je omezena maximální přítlačná síla, která se s rostoucími otáčkami již nemůže zvětšovat. Při řazení je nutné rychlé rozpojení spojky. Proto se odstředivá spojka obvykle vypíná pomocným podtlakovým posilovačem, napojeným na sací potrubí motoru. Posilovač je elektricky ovládán při pohybu řadící páky. Elektromagnetické spojky Elektromagnetické spojky jsou třecí spojky, u kterých se přítlačná síla vyvozuje elektromagneticky. Velikost přítlačné síly je úměrná velikosti proudu ve vinutí elektromagnetu. Při řazení se vypíná proud, odsunutí přítlačného kotouče zajišťují pružiny. Elektromagnetická prášková spojka, nepoužívá třecí obložení. Potřebné tření obstarává vrstva jemného železného prášku, jejíž vnitřní tření je řízeno magnetickým polem elektromagnetu. Protéká – li vinutím elektromagnetu proud, vzniklé magnetické pole přitahuje železné piliny. Ty se spojí, přemostí mezeru mezi vnějším a vnitřním kotoučem a spojka je sepnutá, otáčí se jako celek. Záběr je tlumen postupným zvětšováním proudu ve vinutí a vinutými pružinami ve vnitřním spojkovém kotouči. Zanikne – li magnetické pole, piliny se oddělí a spojení obou kotoučů se uvolní. Hydrodynamické spojky Hydrodynamické spojky a jim velmi podobné hydrodynamické měniče momentu využívají vnitřní tření a dynamické účinky hydraulické kapaliny, kterou je spojka naplněna. Hydrodynamická spojka má dvě lopatková kola, z nichž jedno je spojeno s hnacím hřídelem a nazývá se čerpadlo, druhé je spojeno s hnaným hřídelem a nazývá se turbína. Obě lopatková kola mají tvar rozříznutého anuloidu. Lopatky jsou postaveny v radiálním směru a jsou zakřivené. Prostor uvnitř lopatkových kol je vyplněn hydraulickou kapalinou ( olejem ). Hydrodynamické spojky a měniče usnadňují zejména rozjezd vozidla. Pro řazení rychlostních stupňů v klasické převodovce však musí být doplněny další spojkou ( obvykle třecí ), která umožňuje rychlé rozpojení přenosu točivého momentu. Takovéto spojky jsou doplněny elektronickými snímači a řídící jednotkou, které reagují na pohyb řadící páky a umožňují pohodlné, tzv. dvoupedálové ovládání vozidla bez nutnosti obsluhovat spojku. Automatické převodovky mají planetová soukolí, která není při řazení rychlostních stupňů nutno odpojovat od motoru. Proto stačí pouze hydrodynamický měnič, který zajistí plynulý rozjezd a rozpojení pohonu při zastavení vozidla. Z hlediska údržby jsou hydrodynamické spojky nenáročné, většinou stačí v pravidelných intervalech vyměnit hydraulickou kapalinu.