12) Brzdy kapalinové

Pro dobrou činnost brzdové soustavy je důležitá pravidelná údržba – výměna brzdové kapaliny ve výrobcem určených termínech, kontrola a ošetřování mechanických částí soustavy, hlavně zajišťování stálé pohyblivosti segmentů samostavného zařízení zadního brzdového ústrojí, hybnosti lan parkovací brzdy a včasná výměna brzdových segmentů i čelistí. Při vyhledávání závady je nutné nejprve určit, zda závada je v hydraulické soustavě nebo v mechanických částech ústrojí. K diagnostice je nutné použít zkušebního zařízení. Údržba a opravy jednotlivých částí brzdového systému Kotoučové brzdy Opotřebení brzdového obložení – třecí obložení segmentů je bezazbestové. V přední části třmene je otvor, kterým můžeme (po sejmutí vozidlového kola) kontrolovat stav třecích segmentů. Výměna třecích segmentů je velmi jednoduchá. Musíme však demontovat šroub jednoho z vodicích čepů, po kterých se pohybuje třmen. V našem případě jsou demontovatelné šrouby obou čepů, stačí však vyjmout spodní šroub, a třmen vyklopit nahoru, přitom se brzdová hadice jen ohne. Segmenty po vyklopení třmenu vytáhneme, prostor brzdy očistíme a zkontrolujeme neporušenost protiprachové manžety pístu. Píst zatlačíme do válce (je lépe použít přípravek), nasuneme nové třecí segmenty, třmen sklopíme a šroubem upevníme. Brzdy zadních kol Údržba brzdového ústrojí zadních kol je celkem nenáročná. Vnitřek brzdy přístupný po sejmutí bubnu udržujeme v čistotě. Otěrem brzdového obložení vzniká prach. Mastnota do brzd nemůže pronikat, pokud dodržíme doporučení o mazání kuželíkových ložisek náboje zadního kola. Je lépe chránit pohyblivé součásti brzd proti korozi, zvláště v místě vzájemného dotyku (čepy pák, pružiny, lano, a hlavně ozubení páky a segmentu samostavu). Pracovní válec brzdy zadního kola U brzdového válečku se může projevit závada netěsnosti, což se projeví ztrátou tlaku příslušného okruhu a vytékáním brzdové kapaliny, nebo může dojít k závadě znehybnění pístů válce v důsledku silného znečištění a koroze. Vyteče-li brzdová kapalina na obložení čelistí je obvykle nutné čelisti vyměnit, neboť nasáknou kapalinou a sníží se třecí účinek. Podtlakový posilovač Během provozu nevyžaduje posilovač žádnou údržbu. Hlavní brzdový válec (tandemový) Běžnou údržbu tandemový hlavní válec víceméně nepotřebuje. Po dvouletém provozu vozidla, nebo ujetí 100 000 km je třeba vyměnit všechny jeho pryžové díly (předpis výrobce) v autorizované opravně. Signalizátor U signalizátoru se mohou objevit tyto závady: a) Kontrolní žárovka svítí, i když je hladina brzdové kapaliny nad ryskou MIN Příčina: Netěsný plovák Odstranění: Vyměnit celý signalizátor b) Kontrolní žárovka nesvítí, i když je hladina brzdové kapaliny pod ryskou MIN. Příčina: Znečištěný kontaktní systém Odstranění: Sejmout krytku z tělesa,očistit kontakt a kontaktní plochy konektorů a opět krytku nasadit. Signalizátor nevyžaduje průběžnou údržbu. Po pěti letech je nutné očištění stykových ploch konektorů a kontaktní podložky. Rozdělovací ventily Během provozu nevyžadují rozdělovací ventily žádnou údržbu. Při poruše se neopravují, ale vyměňují se jako celek. Brzdové potrubí a hadice Údržba brzdového potrubí spočívá pouze v pečlivé kontrole neporušenosti trubek a hadic a jejich upevnění. U hadic sledujeme , zda nemají popraskaný povrch. Kontrola a odvzdušňování brzdové soustavy Na správnou funkci a spolehlivost brzd silničního vozidla má vliv odvzdušnění brzdové soustavy. Odvzdušňujeme-li víceokruhovou brzdovou soustavu, odvzdušňujeme jednotlivé okruhy vždy postupně a samostatně. Pro kontrolu a odvzdušnění brzdové soustavy silničního vozidla je možno využít následujícího zkráceného postupu: 1.) Brzdovou soustavu začneme odvzdušňovat u nejvzdálenějšího kola od hlavního brzdového válce 2.) Na odvzdušňovací ventil nasadíme hadičku, povolíme jej a sešlápneme pedál brzdy. Druhý konec hadičky zavedeme do pomocné nádobky. 3.) Utáhneme odvzdušňovací ventil a vyšlápneme pedál brzdy. 4.) Postup dle bodů 2.) a 3.) opakujeme tak dlouho, dokud nezačne vytékat brzdová kapalina bez bublinek a čirá. 5.) Postup dle bodů 2.) a 3.) opakujeme u všech kol, v pořadí od kola nejvzdálenějšího k nejbližšímu. 6.) Při odvzdušňování kontrolujeme stav kapaliny v nádržce, v případě potřeby kapalinu dolijeme. Kontrola brzdného účinku a zkušebny brzd Z legislativních předpisů vyplývá požadavek na brzdovou soustavu takový, že rozdíl brzdného účinku kol na jedné nápravě vozidla nesmí být větší než 30 %. Z těchto důvodů se provádějí zkoušky brzdného účinku na zkušebnách brzd. Zařízení na zkoušení brzd Závady systému brzd a jejich odstranění Poruchy, jejich příčiny a odstranění ZÁVADA PŘÍČINA ZÁVADY ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ Závady posilovače brzdného účinku 1. Netěsnost ve spojení posilovače s tandemovým hlavním válcem 2. Netěsnost v dělicí rovině posilovače 3. Netěsnost u tělesa z plastické hmoty 4. Netěsnost v prostoru objímky posilovače (ve voze) 1. Vadné těsnění tlačítka, těsnění je nutné vyměnit 2. Nutno poslat k opravě výrobci 3. Nutná výměna tělesa včetně těsnicího kroužku 4. Nutná oprava u výrobce, jedná se buď o prasklý píst, netěsné gufero nebo vadný ovládací ventil Brzdový pedál má dlouhý neúčinný krok – brzda nemá dostatečný výkon 1. Svítí kontrolka hladiny brzdové kapaliny 2. Kontrolka hladiny brzdové kapaliny nesvítí, při sešlápnutí brzdového pedálu hladina brzdové kapaliny stoupá 3. Kontrolka nesvítí, brzdový pedál pruží 4. Kontrolka nesvítí, neúčinný zdvih pedálu , účinnost brzd vyhovující 1. Únik brzdové kapaliny - vyhledat a odstranit netěsnost v soustavě 2. Netěsní těsnicí manžety tandemového hlavního válce - opraví servis 3. Zavzdušněný brzdový systém. Zkontrolovat těsnost a odvzdušnit 4. Porucha samostavu. Zkontrolovat samostavné zařízení a pružiny Nedostatečný brzdný účinek 1. Je nutná větší síla na pedál brzdy k úměrnému brzdnému účinku 2. Zdvih pedálu je dobrý, brzdový účinek snížený, posilovač funguje 1. Závada v posilovači nebo v přívodu podtlaku 2. Nepohyblivé písty kotoučových brzd nebo brzdových válečků (opraví servis) Při brždění dochází k pulsaci brzdového pedálu a dunění U této závady je třeba nejprve určit, zda je zaviněna předními či zadními brzdami. Projedeme proto stejnou trasu za stejných podmínek, přičemž se při prvé jízdě brzdí pouze brzdou provozní, podruhé jen brzdou parkovací. Neprojeví-li se závada při druhé zkoušce, jde o závadu brzd přední nápravy.V tomto případě zkontrolujeme házivost kotoučů předních brzd, obou nábojů a vůli ložisek předních kol. Jsou-li ložiska dobrá, vyměníme kotouče.Je-li závada způsobena brzdami zadní nápravy, jedná se o oválné brzdové bubny a je nutné je vyměnit ZÁVADA PŘÍČINA ZÁVADY ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ Při brždění se ozývá pískání nebo drnčení 1. Zcela opotřebené obložení 2. Špatná jakost plochy kotouče nebo brzdového bubnu 1. Obložení vyměnit 2. Vadnou součást vyměnit Vozidlo přibrzďuje i po uvolnění pedálu brzdy (při odstraňování této závady je třeba postupovat v popsaném pořadí) 1. Špatně seřízený spínač brzdových světel 2. Chybně seřízený stavěcí čep tlačítka posilovače 3. Písty kotoučové brzdy se nevracejí 4. Vadný mechanismus parkovací brzdy 5. Příliš velký přítlak pružiny třecího segmentu 1. Seřídit podle popisu ve stati Pedálové ústrojí 2. Zkontrolovat a seřídit přípravkem 3. Písty rozhýbat nebo brzdiče demontovat a opravit - viz stať Kotoučové brzdy. Zkontrolovat pohyblivost držáků třmenu na vodicích čepech 4. Zarezavělá brzdová lana - vyměnit. Poškozený mechanismus páky ruční brzdy nebo brzdového ústrojí zadních brzd. Demontovat a opravit - viz stať Brzdové ústrojí zadních kol 5. Zmírnit přítlak pružiny Brzdový účinek není rovnoměrný, automobil má snahu „táhnout“ při brždění ke straně 1. Brzdové obložení je buď zamaštěné, nebo nemá předepsanou jakost 2. Nepohyblivé písty brzd na straně opačné, než kam vůz „táhne“ 3. Projevuje-li se závada jen při intenzívním brzdění, je to závada jednoho z rozdělovacích ventilů 4. Některá pneumatika má chybný tlak, je chybná geometrie náprav, je vada v řízení 1. Obložení vyměnit 2. Nutná oprava v servisu 3. Určíme, který rozdělovací ventil je bez funkce, a uskutečníme jeho opravu v servisu 4. Zkontrolujeme a upravíme tlak vzduchu všech kol, dáme zkontrolovat všechny hodnoty geometrie náprav a závadu odstraníme