3. SWOT analýza

SWOT ANALÝZA - součástí plánování podniku - metoda, kdy vyhodnotíme silné, slabé stránky podniku a hrozby a příležitosti podniku TABULKA 2x2 - levá polovina – faktory s pozitivním dopadem - pravá polovina – negativní skutečnosti - horní díl – interní vlivy, které můžete ovlivnit - dolní díl – externí vlivy - ekonomické, legislativní, technologické, sociálně-kulturní, zákazníci, konkurence, dodavatelé, odběratelé, veřejnost - Silné stránky – schopnosti, dovednosti, znalosti, vybavení podniku, prostory, znalost cizího jazyka - Slabé stránky – vysoké náklady, horší chuť výrobků, kvalita, dodavatelé - Příležitosti – módní trendy, prázdné místo na trhu, školení, vzdělávání se, možnost spolupráce, rozšíření podniku - Hrozby – nespokojenost zákazníků, pohromy, konkurence, pomluvy, krádež Úkol do podnikatelského projektu: 1. Pár vět na úvod k čemu je SWOT analýza dobrá, proč jí tvoříte. 2. Vytvoř tabulku SWOT analýzy, zapiš alespoň 4 položky v každém okénku. 3. Na základě zjištěných údajů připrav strategii jak nejlépe prodat silné stránky, eliminovat ty slabé, využít příležitosti a připravit se na důsledky hrozeb.